Αναλυτική Περιγραφή του Έργου -A A +A

Περιγραφή του Έργου: «Σύστημα Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ»

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Υγείας

Προϋπολογισμός: 826.433,00 €

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου (από-έως): 10/2014 – 11/2015

Στοιχείο Τεκμηρίωσης (τύπος & ημερομηνία):  Απόφαση οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου, 23/12/2015

 

Περιγραφή του Έργου

Σκοπός του Έργου είναι η αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Υγείας μέσω της ηλεκτρονικής επεξεργασίας και διαχείρισης των διαθέσιμων δεδομένων προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα σε πολίτες και τρίτους φορείς να προσπελάσουν πληροφορίες και δεδομένα μέσω μιας διαδικτυακής πύλης. Το Σύστημα υποστηρίζει την ηλεκτρονική ανταλλαγή αρχείων και δεδομένων σε διάφορους τύπους δεδομένων.

Το σύστημα αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση MIS-BI για το νοσοκομειακό χώρο, που ικανοποιεί όλα τα πρότυπα διαλειτουργικότητας που ορίζονται από το «Πλαίσιο Διαλειτουργικοτητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών», τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και υλοποιεί τη δυνατότητα συλλογής, ομογενοποίησης και επεξεργασίας στοιχείων από τη σύνδεση του Υπουργείου Υγείας, των επτά (7) περιφερειακών πληροφοριακών συστημάτων υγείας, των 131 νοσοκομείων, των 225 κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρείων, των πολυδύναμων περιφερειακών ιατρείων και των οργανισμών πρόνοιας ή/και δημόσιας υγείας και παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής πολυάριθμων αναφορών με στοιχεία ενδιαφέροντος μέσω του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της φιλοξενίας ενιαίου συστήματος επιχειρηματικής ευφυίας και επιτελικής πληροφόρησης.

 

Η λύση

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του υλικού αλλά και του λογισμικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και συντελούν άμεσα στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το Υπουργείο Υγείας είναι οι εξής:

  • Ανάπτυξη υποδομής Αποθήκης Δεδομένων (data warehouse), η οποία περιλαμβάνει και μηχανισμούς ανατροφοδότησής της με δεδομένα και εφαρμογές άντλησης στοιχείων. Κύριος στόχος της υποδομής αυτής είναι η έγκυρη και δυναμική πληροφόρηση των στελεχών του Υπουργείου, των νοσοκομείων, των κέντρων Υγείας και των υπόλοιπων μονάδων Υγείας καθώς και η στήριξή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με τη χρήση σύγχρονων και αποδοτικών τεχνολογιών πληροφορικής.
  • Παροχή επιχειρησιακής πληροφορίας για το σύνολο της δραστηριότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, των νοσοκομείων, των κέντρων Υγείας και των υπόλοιπων μονάδων Υγείας και το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας γενικότερα – αξιοποιώντας τον πληροφοριακό πλούτο των επιμέρους παραγωγικών υποσυστημάτων – με σκοπό την αποτίμηση του έργου και των επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών, την μελέτη βασικών οικονομικών μεγεθών, την ανατροφοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας με τα αποτελέσματα των ερευνών και την καλύτερη διοίκηση των υπηρεσιών. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων, διενέργειας ερευνών και παραγωγής αναφορών και αναλύσεων απολογιστικά με δυναμικά κριτήρια και φίλτρα που ορίζονται κατά περίπτωση από τους χρήστες των Κεντρικών Υπηρεσιών.
  • Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων της Αποθήκης Δεδομένων (data warehouse) με σκοπό την μελέτη συσχετίσεων μεταξύ των διαφόρων οικονομικών μεγεθών , την ανάδειξη των βασικών παραμέτρων που διαμορφώνουν τις τιμές των βασικών οικονομικών μεγεθών και τη μελέτη τάσεων και κατανομών. Οι αναφορές αυτές διενεργούνται με λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Οι εξεταζόμενες παράμετροι και το επίπεδο μελέτης (αναλυτικά ή συγκεντρωτικά στοιχεία και αντίστοιχα επίπεδα) ορίζονται δυναμικά από τους χρήστες. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη με μορφή γραφημάτων (μπάρες, πίτες, ιστογράμματα κλπ). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών και εξαγωγής των στοιχείων σύμφωνα με τις διαβαθμίσεις ασφάλειας των χρηστών.
  • Διαμόρφωση, μελέτη και πρόβλεψη των πιθανών επιπτώσεων οικονομικών μέτρων και πολιτικών που εξετάζονται με την μορφή σεναρίων για την επιτελική πληροφοόρηση των κεντρικών διευθύνσεων στην υποβολή εισηγήσεων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό έχει χρησιμοποιηθεί η υποδομή της Αποθήκης Δεδομένων (data warehouse) με σύγχρονες τεχνολογίες (OLAP, Data Mining, in-memory, associative analysis κλπ) οικονομετρικά μοντέλα, μοντέλα προσομοίωσης και στατιστικά μοντέλα. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας υποθετικών σεναρίων που πηγάζουν από τη μελέτη εναλλακτικών μέτρων με σκοπό την εκτίμηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Η λειτουργικότητα αυτή του M.I.S. βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα, οικονομικά μεγέθη κ.λ.π. και χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης.
  • Αποθήκευση και Χρήση στοιχείων τουλάχιστον πέντε (5) προηγούμενων ετών, έτσι ώστε να είναι και πιο ασφαλή τα στατιστικά αποτελέσματα.
  • Παρακολούθηση της ποιότητας των στοιχείων που αποστέλλουν οι μονάδες υγείας στο σύστημα MIS-BI. Στόχος είναι να γίνονται υπενθυμίσεις προς τις μονάδες εκείνες που δεν αποστέλλουν στοιχεία στο σύστημα, ή τα στοιχεία δεν είναι πλήρη με βάση το σύστημα κανόνων που συστήματος MIS-BI.